← Back

22q13.3 deletion syndrome

Also known as: 22q13 deletion syndrome, deletion 22q13 syndrome, deletion 22q13.3 syndrome, monosomy 22q13, Phelan-McDermid syndrome