← Back

Autosomal recessive spastic paraplegia type 11

Also known as: Nakamura-Osame syndrome, SPG11, Spastic paraplegia-intellectual disability-thin corpus callosum syndrome