← Back

Cystic fibrosis-gastritis-megaloblastic anemia syndrome

Also known as: Lubani-Al Saleh-Teebi syndrome