← Back

Epilepsy-microcephaly-skeletal dysplasia syndrome

Also known as: Battaglia-Neri syndrome