← Back

Hallermann-Streiff syndrome

Also known as: Fran├žois dyscephalic syndrome, Oculomandibulofacial syndrome