← Back

Hyperkalemic periodic paralysis

Also known as: adynamia episodica hereditaria, familial hyperkalemic periodic paralysis, Gamstorp disease, Gamstorp episodic adynamy, hyperKPP, hyperPP, primary hyperkalemic periodic paralysis