← Back

Hypospadias-intellectual disability, Goldblatt type syndrome

Also known as: Goldblatt-Wallis syndrome