← Back

Kabuki syndrome

Also known as: Kabuki make-up syndrome, Kabuki makeup syndrome, KMS, Niikawa-Kuroki syndrome