← Back

Neurofaciodigitorenal syndrome

Also known as: Freire Maia-Pinheiro-Opitz syndrome