← Back

Orofaciodigital syndrome type 2

Also known as: Mohr syndrome, OFD2, Oral-facial-digital syndrome type 2