← Back

Orofaciodigital syndrome type 3

Also known as: OFD3, Oral-facial-digital syndrome type 3, Sugarman syndrome