← Back

Orofaciodigital syndrome type 4

Also known as: Baraitser-Burn syndrome, Mohr-Majewski syndrome, OFD4, Oral-facial-digital syndrome type 4