← Back

Potocki-Lupski syndrome

Also known as: 17p11.2 duplication syndrome, 17p11.2 microduplication syndrome, chromosome 17p11.2 duplication syndrome, dup(17)(p11.2p11.2), duplication 17p11.2 syndrome, PLS, PTLS