← Back

Shprintzen-Goldberg syndrome

Also known as: Marfanoid-craniosynostosis syndrome, Shprintzen-Goldberg craniosynostosis syndrome