← Back

Simpson-Golabi-Behmel syndrome type 2

Also known as: Lethal variant of Simpson-Golabi-Behmel syndrome, SGBS2