← Back

Simpson-Golabi-Behmel syndrome

Also known as: DGSX, mental retardation-overgrowth syndrome, SDYS, SGBS, SGBS1, Simpson dysplasia syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome type 1, Simpson syndrome