← Back

Smith-Magenis syndrome

Also known as: 17p- syndrome, 17p11.2 monosomy, chromosome 17p deletion syndrome, deletion 17p syndrome, partial monosomy 17p, SMS