← Back

Spastic paraplegia-severe developmental delay-epilepsy syndrome

Also known as: SPPRS syndrome, Spastic paraplegia-psychomotor retardation-seizures syndrome