← Back

Spastic tetraplegia-retinitis pigmentosa-intellectual disability syndrome

Also known as: Spastic quadriplegia-retinitis pigmentosa-intellectual disability syndrome