← Back

Treacher Collins syndrome

Also known as: Franceschetti-Zwahlen-Klein syndrome, mandibulofacial dysostosis (MFD1), Treacher Collins-Franceschetti syndrome, zygoauromandibular dysplasia